Sprawy o Odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie związane są zwykle z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zawinionymi przez osobę trzecią zdarzeniami, których skutkiem jest szkoda osobowa lub szkoda majątkowa. Poza sprawami, które wynikają z wypadku komunikacyjnego w praktyce naszej Kancelarii najczęściej pojawiają się sprawy związane z uszkodzeniami ciała w wyniku upadku na nierównym bądź nieodśnieżonym chodniku lub innym niewłaściwie utrzymywanym ciągu komunikacyjnym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Pod używanym zwyczajowo i potocznie pojęciem sprawy o odszkodowanie, w istocie mieszczą się różnorakiego rodzaju roszczenia. Najważniejsze z nich to:

1. Roszczenie o zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała (kwota zadośćuczynienia ma rekompensować cierpienia fizyczne i psychiczne będące skutkiem uszkodzenia ciała);
2. Roszczenie o zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby najbliższej (kwota zadośćuczynienia ma rekompensować cierpienia psychiczne związane z utratą osoby najbliższej);
3. Roszczenie o odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia (odszkodowanie ma rekompensować szkodę poniesioną w związku z np. zniszczeniem samochodu);
4. Roszczenie o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej (odszkodowanie ma zrekompensować szkodę majątkową związaną np. ze śmiercią osoby, która sprawowała opiekę bądź pokrywała koszty utrzymania swoich najbliższych);
5. Roszczenie o rentę wyrównawczą albo rentę na zwiększone potrzeby (renta, czyli świadczenie wypłacane cyklicznie, ma rekompensować utracone w wyniku uszkodzenia ciała zarobki lub dodatkowe wydatki związane np. z leczeniem lub rehabilitacją);

W sprawach opisanych powyżej z reguły po stronie zobowiązanej do wypłaty należności stoją Towarzystwa Ubezpieczeń. Powszechną praktyką, doznającą niewielu wyjątków, jest zaś wypłacanie przez te podmioty nalezności w zaniżonej wysokości lub nieuzasadniona odmowa ich wypłaty. Udział adwokata w tego rodzaju sprawach polega zatem w pierwszej kolejności na czynnościach zmierzających do uzyskaniu opisywanych wyżej należności we właściwych i uzasadnionych wysokościach w ramach postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela a następnie weryfikacja kwot wypłaconych i ewentualne prowadzenie postępowania o zapłatę dalszych kwot przed sądem w ramach procesu cywilnego.