Sprawy Karne

Nasza Kancelaria posiada szeroką praktykę w sprawach karnych. Reprezentujemy zarówno podejrzanych i oskarżonych jak i osoby poszkodowane w wyniku popełnienia przestępstwa.

Udział adwokata w postępowaniu karnym ma na celu w szczególności zrównoważenie sił pomiędzy osobą, której postawione zostały zarzuty, lub która postawiona została w stan oskarżenia przed sądem a urzędem oskarżyciela publicznego, który reprezentowany jest przez profesjonalistę w osobie prokuratora.

Udział adwokata jako obrońcy w sprawie karnej, w zależności od jej stadium, zazwyczaj obejmuje:

1. Analizę stanu faktycznego pod kątem obwiązujących przepisów prawa i doradztwo prawne;
2. Opracowywanie możliwie najefektywniejszej linii obrony w zgodzie ze stanowiskiem Klienta;
3. Przygotowanie Klienta do rozprawy;
3. Uczestniczenie w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym skierowanie do sądu aktu oskarżenia (w szczególności obecność podczas przesłuchań oraz prowadzenie ewentualnych negocjacji z prokuratorem w zakresie dobrowolnego poddania się karze);
4. Uczestniczenie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji (w szczególności aktywny udział w rozprawach podczas przesłuchiwania świadków i współoskarżonych);
5. Zaskarżanie postanowień sądu albo prokuratora (w tym w szczególności postanowień o zastosowaniu środków zapobiegawczych takich jak dozór Policji, poręcznie majątkowe lub tymczasowe aresztowanie);
6. Zaskarżenie wyroku sądu pierwszej instancji (apelacja);
7. Uczestniczenie w postępowaniu przed sądem drugiej instancji (w zależności od sytuacji – podejmowanie czynności zmierzających do zmiany lub uchylenia wyroku albo czynności zmierzających do utrzymania w mocy wyroku zgodnego z oczekiwaniami Klienta w przypadku jego zaskarżenia przez prokuratora);
8. Zaskarżenie prawomocnego wyroku (kasacja do Sądu Najwyższego);
9. Uczestniczenie w postępowaniu wykonawczym (sprawy o odroczenie wykonania kary, o zarządzenie przerwy w wykonaniu kary, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego).

W postępowaniu karnym adwokat może również pełnić rolę pełnomocnika poszkodowanego występującego w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny lub oskarżyciel subsydiarny. Zadaniem adwokata jest wówczas możliwie najpełniejsze zadbanie o prawa poszkodowanego i uzyskanie dla Klienta w ramach postępowania karnego stosownych należności w ramach obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należności te mogą być również dochodzone w ramach odrębnej sprawy cywilnej, jednak ich uzyskanie w postępowaniu karnym jest korzystniejsze o tyle, że nie wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi oraz koniecznością wszczynania odrębnego postępowania cywilnego.