Sprawy Cywilne

Sprawy cywilne obejmują niezwykle szerokie spektrum stosunków prawnych i sporów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami lub spółkami prawa handlowego.

Udział adwokata w sprawie cywilnej, w zależności od jej stadium, zazwyczaj obejmuje:

1. Analizę okoliczności faktycznych w kontekście obowiązujących przepisów prawa i doradztwo;
2. Prowadzenie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia sporu bez pośrednictwa sądu, co pozwala na zdecydowanie szybsze i mniej kosztowne zakończenie sprawy na podstawie ugody pozasądowej;
3. Sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie przed sądem pierwszej instancji (pozew lub wniosek);
4. Przygotowanie Klienta do rozprawy;
5. Uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (w szczególności aktywny udział w rozprawach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie stosownych kroków w porozumieniu z Klientem);
6. Sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie);
7. Sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od orzeczenia prawomocnego;
8. Uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy cywilne jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

1. Spory wynikające z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie);
2. Spory wynikające z rękojmi lub gwarancji (np. o wymianę samochodu na nowy lub odstąpienie od umowy sprzedaży);
3. Sprawy o zniesienie współwłasności;
4. Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zawinionym przez osobę trzecią uszkodzeniem ciała lub zniszczeniem mienia (np. w związku z nienależytym utrzymywaniem chodników, dróg lub budynków) – omówione szerzej w zakładce sprawy o odszkodowanie;
5. Sprawy związane z windykacją należności – omówione szerzej w zakładce windykacja należności;
6. Sprawy cywilne rodzinne – omówione szerzej w zakładce sprawy rodzinne;
7. Sprawy cywilne spadkowe – omówione szerzej w zakładce sprawy spadkowe.